วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

BANPU ราคาเป้าหมาย 440 บาท


บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : BANPU แนะนำถือ ราคาเป้าหมาย 440 บาท

กำไรสุทธิ 4Q55 ต่ำกว่าคาด การซื้อหุ้นคืนเป็นบวกช่วงสั้น
        ประเด็นการลงทุน : ผลประกอบการ 4Q55 ออกมาต่ำกว่าคาดจากอัตรากำไร
ขั้นต้นที่น้อยกว่าคาด เป็นผลจากราคาขายถ่านหินที่อ่อนตัว ประเด็นการซื้อหุ้นคืนคาดจะช่วย
จำกัด Downside risk ของราคาหุ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ตามปัจจัยดังกล่าวไม่มีผลต่อการ
ดำเนินธุรกิจของ BANPU ที่ในระยะสั้นตลาดถ่านหินยังถูกกดดันจากภาวะอุปทานส่วนเกิน 
เราจึงยังคงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาเป้าหมาย 440 บาท
        รายงานกำไร 4Q55 ต่ำกว่าคาด : BANPU รายงานผลประกอบการ 4Q55 มีกำไร
สุทธิ 1,513 ล้านบาท ต่ำกว่าคาด 6.8% จากอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจเหมืองในอินโดนีเซียที่
ทำได้น้อยกว่าคาดหลังราคาขายเฉลี่ยต่ำกว่าคาดที่ 84 เหรียญต่อตัน เป็น 82 เหรียญ (-20.2% 
YoY, -6.8% QoQ) ขณะที่ปริมาณขายอยู่ที่ 8.2 ล้านตัน (+14.4% YoY, +24.4% QoQ) 
ธุรกิจถ่านหินในออสเตรเลียมีปริมาณขายลดลง 22.0% QoQ ที่ 3.3 เหรียญต่อตัน จากการ
หยุดผลิตเพื่อย้าย longwall ของเหมือง Mandalong ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลง 
15.9% QoQ เป็น 572 ล้านบาท จากการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนของโรงไฟฟ้า BLCP ทำให้มี
ส่วนแบ่งกำไรอยู่ที่ 244 ล้านบาท (ก่อนภาษี) ส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจเหมืองในจีนเพิ่มขึ้นเป็น 
335 ล้านบาท
        แนวโน้มผลประกอบการ 1Q56: เราประเมินเบื้องต้นคาดผลประกอบการ 1Q56 ของ 
BANPU จะทรงตัว QoQ แม้โรงไฟฟ้า BLCP จะกลับมาเปิดผลิตทำให้ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้น 
แต่แนวโน้มกำไรธุรกิจเหมืองยังอยู่ในช่วงอ่อนตัวตามราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง อีกทั้งปริมาณขาย
ในอินโดนีเซียคาดจะลดลงตามปัจจัยฤดูกาลหลังเข้าสู่ฤดูฝน ขณะที่เหมืองในออสเตรเลียจะมี
ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นหลังการย้าย longwall แล้วเสร็จ
        ระยะสั้นได้ปัจจัยบวกจากโครงการซื้อหุ้นคืน : BANPU ประกาศแผนการซื้อหุ้นคืน
ด้วยวงเงิน 6,150 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนประมาณ 13.56 ล้านหุ้น หรือ 5% ของจำนวน
หุ้นทั้งหมด โดยจะซื้อคืนในตลาดฯ กำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.-14 ก.ย. 
2556 ราคาหุ้นซื้อคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดเฉลี่ย 5 วันทำการก่อนหน้าวันที่จะทำรายการบวก
ส่วนเพิ่ม 15% บนสมมติฐานราคาซื้อหุ้นคืนเฉลี่ยที่ราคาปิดวานนี้ที่ 392 บาท BANPU จะ
สามารถซื้อหุ้นคืนได้เต็มจำนวนที่ประกาศ ด้วยวงเงิน 5,316 ล้านบาท ทั้งนี้สภาพคล่องของ
บริษัทยังคงเพียงพอที่จะดำเนินการได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ การซื้อหุ้นคืนหากทำได้ตามแผนจะ
ส่งผลให้ EPS และ ROE เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาทางบัญชีจะลดลงเนื่องจากราคาซื้อคืนเกินกว่า
มูลค่าทางบัญชีของบริษัท ตามรายละเอียดในตารางที่ 2 
         คงคำแนะนำ ถือ: ในเชิงปัจจัยพื้นฐานเรายังคงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 440 
บาท จากมุมมองต่อตลาดถ่านหินในระยะสั้นที่มีปัจจัยบวกจำกัด ตามภาวะอุปทานส่วนเกินโดย
เฉพาะถ่านหินส่งออกจากประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลีย นอกจากนั้นอุปทานจากสหรัฐยัง
เป็นปัจจัยกดดันการปรับตัวขึ้นของราคาในระยะ 3-6 เดือนข้างหน้า เราเชื่อว่าตลาดถ่านหินจะ
เข้าสู่สมดุลขึ้นใน 2H55 BANPU ประกาศปันผลสำหรับ 2H55 จำนวน 9 บาท ต่อหุ้น คิดเป็น
ผลตอบแทน 2.3% (XD 5 เม.ย.) การประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนอาจส่งผลเชิงบวกทางจิตวิทยา
กับราคาหุ้นในระยะสั้น ในเชิงกลยุทธ์นักลงทุนอาจพิจารณาขายหากราคาหุ้นปรับเข้าใกล้ราคา
เป้าหมายของเราจากประเด็นดังกล่าวเพียงอย่างเดียว แต่ยังไม่เห็นพัฒนาการเชิงบวกต่อแนว
โน้มราคาถ่านหินอย่างแท้จริง