วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

KPNPF


บลจ.กสิกรไทย เปิดตัวกองทุนอสังหาฯ KPNPF มูลค่า 1800 ลบ. พร้อมเสนอขายมี.ค. นี้ 
เสนอขายกองทุนอสังหาริมทรัพย์ เคพีเอ็น หรือ KPNPF ขนาดกองทุนประมาณ 1,800 ล้านบาท
ในเดือนมี.ค. นี้ โดยกองทุนดังกล่าวจะลงทุนในกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ ในที่ดินและอาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ 
บนถนนพระราม 9 ซึ่งเหมือนเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้ร่วมเป็นเจ้าของโดยไม่จำกัดเรื่องระยะเวลาการถือครอง 
เหมือนการลงทุนลักษณะสิทธิการเช่า 
 ทั้งนี้ อาคารดังกล่าวตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ 2 ไร่ พร้อมพื้นที่ใช้สอย 60,000 
ตารางเมตร และพื้นที่ให้เช่าประมาณ 2.6 หมื่นตารางเมตร โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่สูงกว่า 
90% ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 53 รวมถึงมีค่าโฆษณาสื่อกลางแจ้ง บนตัวอาคารและจอแสดงภาพ LED 
ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่กองทุนได้ในระดับสูง 
 'บลจ.กสิกรไทย มีศักยภาพของทำเลที่ตั้งของอาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ผนวกกกับ
ความเป็นมืออาชีพในการบริหารอสังหาฯ ของบริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะช่วย
เพิ่มมูลค่าของการลงทุน และสร้างโอกาสรับผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลง
ทุนไปในอสังหาฯ เพื่อเพิ่มพูนโอกาสรับผลตอบแทนที่ชนะอัตราเงินเฟ้อในระยะยาวได้ ผู้ที่สนใจ
สามารถจองซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเริ่มต้น 50,000 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณ 1,000 บาท พร้อม
ทั้งขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ธ.กสิกรไทยทุกสาขา'นายจงรัก กล่าว